W czym możemy Ci pomóc ?

Zakres specjalizacji

 1. Reprezentacja na etapie:
 • zatrzymania oraz posiedzenia w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania
 • postępowania przygotowawczego przed Policją oraz Prokuratorem
 • postępowania sądowego (I oraz II instancji) 
 1. Sporządzanie kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania (nadzwyczajne środki zaskarżenia) 
 1. Sprawy karne wykonawcze:
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • przerwa w karze
 • wyrok łączny
 • rozłożenie grzywny na raty
 • postępowania wszczynane z urzędu przeciwko skazanemu (zarządzenie wykonania kary, kara zastępcza) 
 1. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 2. Sprawy wykroczeniowe,
 3. Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych.
 • udzielanie porad prawnych w bieżącej działalności gospodarczej
 • wydawanie opinii prawnych
 • tworzenie oraz weryfikacja umów i kontraktów handlowych
 • zastępstwo albo wsparcie prawne w negocjacjach biznesowych
 • prowadzenie windykacji przedsądowej oraz sądowej
 • reprezentacja firmy przed sądem gospodarczym, sądem cywilnym, sądem pracy oraz sądem karnym
 • rejestracja zmian w KRS, rejestracja i zakładanie spółek
 • rozwód
 • alimenty
 • ustalenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z małoletnim
 • podział majątku
 • windykacji wierzytelności
 • ochrona prawa własności i posiadania, zasiedzenie, współwłasność, służebności, postępowanie eksmisyjne
 • dochodzenia roszczeń
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • spadki (stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie/odrzucenie spadku, długi spadkowe, zachowek, dział spadku),
 • ochrony własności, posiadania
 • ubezwłasnowolnienie
 1. Odwołania od decyzji ZUS:
 • o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń,
 • prawa do zasiłku chorobowego,
 • prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 • ustaleniu wymiary podstawy składek na ubezpieczenia społeczne,
 • niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracowników,
 1. Sprawy związane z:
 • nieszczęśliwymi wypadkami, ustalaniem odpowiedzialności, wysokością odszkodowania,
 • Chorobami zawodowymi,
 • Przeliczenie emerytury oraz ustaleniu kapitału początkowego,
 • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia rentowego:
  - renta rodzinna,
  - renta z tytułu niezdolności do pracy
  - renta szkoleniowa,
  - zasiłek pogrzebowy,
  - dodatek pielęgnacyjny,
  - dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.
  - odwołania od decyzji o miesięcznym rozliczeniu świadczeń;
  - odwołanie od decyzji o rozliczeniu rent;
 1. Reprezentacja na każdy etapie postępowania przed ZUS oraz Sądem Powszechnym,